2013/01/02

History

History | © M. Rahimzadeh

برخی چیزها رشد می‌کنند و می‌بالند
برخی خشک شده و مرده‌اند
برخی معمر شده و در آستانۀ مرگ‌اند
برخی همان‌گونه که بوده‌اند خواهند بود، گویی هیچ وقت تغییر نخواهند کرد
برخی در نهانگاه وجودشان خفته‌اند، کمابیش ثابت
اما اصل ماجرا که زمین است دیده نمی‌شود،
زمینه که فرصت رشد و مرگ و ثبات و پناه داده، هرگز دیده نمی‌شود
این درس تاریخ است.
Post a Comment