2013/01/29

2013/01/26

2013/01/20

2013/01/18

2013/01/16

2013/01/14

2013/01/13

2013/01/11

2013/01/09

Discovery

Discovery | © M. Rahimzadeh
Ameris' Mansion, Kashan

2013/01/08

2013/01/06

2013/01/05

Yeni Valide Camii'

Yeni Valide Camii', Istanbul  | © M. Rahimzadeh

Point of View

Point of View | © M. Rahimzadeh
Ameris' Mansion, Kashan

Just the moment

Just the moment, be and remain Ameri's Mansion, Kashan |© M. Rahimzadeh

2013/01/04

Yeni Valide Camii', Istanbul

Yeni Valide Camii', Istanbul  | © M. Rahimzadeh

2013/01/03

2013/01/02

History

History | © M. Rahimzadeh

برخی چیزها رشد می‌کنند و می‌بالند
برخی خشک شده و مرده‌اند
برخی معمر شده و در آستانۀ مرگ‌اند
برخی همان‌گونه که بوده‌اند خواهند بود، گویی هیچ وقت تغییر نخواهند کرد
برخی در نهانگاه وجودشان خفته‌اند، کمابیش ثابت
اما اصل ماجرا که زمین است دیده نمی‌شود،
زمینه که فرصت رشد و مرگ و ثبات و پناه داده، هرگز دیده نمی‌شود
این درس تاریخ است.

2013/01/01

Black, Gold, Blue

Black, Gold, Blue | © M. Rahimzadeh
Yeni Valide Camii', Istanbul

Home in Fall

Home in Fall | © M. Rahimzadeh
Ameris' Mansion, Kashan, Iran

Gift from the Skies

Gift from the Skies | © M. Rahimzadeh

The Last One

The Last One | © M. Rahimzadeh