2011/08/26

من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود

© M. Rahimzadehمن چه در پای تو ریزم که پسند تو بود / جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست

Post a Comment